Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych FLOW UP AKADEMIA PARKOUR, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez FLOW UP AKADEMIA PARKOUR, zwaną dalej „Organizatorem”.

1. Zapisy

a) Harmonogram zajęć podawany jest na stronie akademiaparkour.pl.

b) Miejsce i program zajęć ustala Organizator.

c) Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (internetowe,wysłanie danych kontaktowych na mail flowupmove@gmail.com a także zapisy u trenera bezpośrednio przed zajęciami – w zależności od ilości wolnych miejsc). W razie wyczerpania wolnych miejsc osoby, które nie mają internetowego zapisu na zajęcia mogą nie zostać na nie przyjęte ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.

d) Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach.

2. Uczestnictwo w zajęciach.

a) Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.

b) Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.

c) Każdy uczestnik powinien posiadać niekrępujący ruchów strój sportowy oraz sportowe obuwie (w przypadku zajęć na sali – buty zmienne).

d) Uczestnik posiadający karnet może uczestniczyć w 8 dowolnie wybranych zajęciach parkour. Uczestnik ma prawo do wykorzystania wejść przez okres 2 miesięcy od daty pierwszego pojawienia się na zajęciach w ramach tego karnetu.

e) W przypadku gdy Uczestnik nie może pojawić się na zajęciach z przyczyn losowych, ma prawo do odrobienia tych zajęć w innym terminie, pod warunkiem, że poinformuje o swojej nieobecności Organizatora najpóźniej na 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć (drogą mailową, w wiadomości prywatnej na Facebooku lub poprzez wiadomość SMS).

f) Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.

g) W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

i) W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

j) Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.

k) Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.

l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

m) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć.

n) Organizator ma prawo do wykonania zdjęć i filmów w trakcie odbywania się zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

o) Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

p) Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zajęć.

3. Postanowienia końcowe

a) Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

c) Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej akademiaparkour.pl